Udostępnij:

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

 • Stowarzyszenie Faros zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.faros.org.pl

 

Status pod względem zgodności z umową

W przypadku strony internetowej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),
 • Oświadczenie sporządzono dnia:2022-01-14. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia 
 • SHIFT + TAB Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER Przewijanie widocznej części strony
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego
 • ALT + 2 Przejście do treści
 • CTRL + ALT + + Powiększenie rozmiaru czcionki
 • CTRL + ALT + – Pomniejszenie rozmiaru czcionki
 • CTRL + ALT + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
 • CTRL + ALT + C Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego
 • CTRL + ALT + H Przejście do strony głównej

 

Ułatwienia dla osób niewidomych

 • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

 

Informacje zwrotne i dane dostępowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Grzesiuk, i.grzesiuk@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 882 122 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Stowarzyszenia Faros jest jedynie adresem formalnym. Nie przyjmujemy tam interesantów.

Siedziba Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego Anonimowego i Bezpłatnego testowania w Kierunku HIV:

 • Do wejścia głównego można dostać się za pomocą platformy znajdującej się z lewej strony schodów. 
 • Do wejścia z tyłu budynku można dostać się od strony parkingu gdzie znajduje się podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Korytarze w budynku są przestronne.
 • W budynku znajduje się winda wyposażona w przyciski z alfabetem Braill’a.
 • Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. 
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 • Na parkingu przed budynkiem jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie. 
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 

 

Tłumacz języka migowego:

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w z pomocy tłumacza języka migowego. Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 882 122 228 lub mailowo: faros@org.pl