STATUT  STOWARZYSZENIA  FAROS


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "FAROS" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


1. Celami Stowarzyszenia są:

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz STI
działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu edukacji seksualnej, uzależnień, HIV/AIDS
współpraca z grupami społecznymi narażonymi na dyskryminację ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie
współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, krajowymi, jak i zagranicznymi, które realizują cele podobne do celów Stowarzyszenia "FAROS"
prowadzenie działalności zleconej przez organy administracji samorządowej, zgodnej z celami Stowarzyszenia
występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych w sprawach będących w zainteresowaniu Stowarzyszenia;
organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów
organizacja kampanii reklamowych;
prowadzenie imprez kulturalnych o charakterze profilaktycznym
podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia
niesienie wszechstronnej pomocy (w każdej sferze życia zmienionej przez HIV/AIDS)
promocja zdrowia, czyli upowszechnianie zdrowego stylu życia, zmniejszanie zachorowalności na choroby cywilizacyjne oraz zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów i nadużywania alkoholu wśród młodzieży i osób dorosłych; promocja i organizacja wolontariatu; wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi; promowanie zasad zrównoważonego rozwoju; podejmowanie działań na rzecz ograniczania bezrobocia, w tym udział w edukacji i realizacji programu zmniejszania bezrobocia, promocja aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans;
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, sztuki, kultury i ochrony jej dóbr, tradycji; udzielania pomocy swoim członkom i sympatykom; pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; wydawanie poradników i pism m.in. konsumenta i pism branżowych; prowadzenie rozgłośni radiowej; organizacja i udział w targach misjach handlowych, konferencjach, konkursach itd.; organizacja imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, rozrywkowym oraz sportowym; ochrona praw osób  niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans; organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób niepełnosprawnych w tym zmierzających do integrowania niepełnosprawnych w środowisku osób pełnosprawnych, popularyzowanie działań obejmujących podnoszenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności szkoleniowej
promocja integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
wzmacnianie i promowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez min. szkolenia, badania, analizy, programy stypendialne, transfery wiedzy.


2. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

pracę indywidualną (poradnictwo); pracę w grupie (grupy wsparcia profilaktyczno-rozwojowe); pracę z uwzględnieniem elementów specyfiki społeczności lokalnej; pomoc psychospołeczna w okresach kryzysowych; dyżury telefoniczne; opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych; prowadzenie ośrodków doradztwa i działalności informacyjno-szkoleniowej we wszystkich dostępnych formach;
praktyczną wymianę doświadczeń z innymi podmiotami prowadzącymi działalność podobnym charakterze;
prowadzenie odpowiednich baz danych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, stosowanie do obowiązujących przepisów; prowadzenie działalności wydawniczej; inicjowanie innych form działalności służących celom statutowym; imprezy kulturalne o charakterze profilaktycznym (koncerty, wystawy).


Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych i wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i opłaci składki.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

uczestniczyć we wszelkich działaniach Stowarzyszenia
wybierać i być wybierani do wszelkich władz Stowarzyszenia
udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
uczestniczenia w Walnych zgromadzeniach
regularnego opłacania składek
8. Członkowie wspierający mają prawo:

brania udziału z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w Walnym Zgromadzeniu (nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu)
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań
9. Członkowie wspierający mają obowiązek:

wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 10. Utrata członkostwa ustępuje na skutek:

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
śmierci członka
utraty osobowości przez osoby prawne
wykluczenia przez Zarząd na skutek naruszenia obowiązków członka Stowarzyszenia lub z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu
11. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia


1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenia Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieranych stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający z głosem doradczym.

6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, głosowanie jest jawne.

10. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
uchwalanie zmian statutu
wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
uchwalenie Regulaminu Zarządu
uchwalenie budżetu
uchwalenie wysokości składek członkowskich
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
11. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

12. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa i dwóch członków Zarządu.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

14. Do właściwości Zarządu należy:

realizacja celów Stowarzyszenia
wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia
sporządzenie planów pracy i budżetu
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
przyjmowanie i skreślanie członków
15. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzona jest nie rzadziej niż raz w roku.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola działalności Stowarzyszenia
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków


Rozdział 5. Majątek i fundusze


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

ze składek członkowskich
z darowizn, zapisów, spadków
z dochodów z własnej działalności statutowej
dotacji i ofiarności publicznej
2. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.